Wie wat bewaart die heeft wat

Door Simon Hania, 19 January 2007

In tijden van oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer, zo luidt het gezegde. De War on Terror eist nog een slachtoffer: privacy. De zelfmoordaanslagen in Londen in juli 2005 leidden tot grote politieke beroering. Met als direct resultaat: Europese regelgeving die een ongekende inperking van de privacy betekent. Ik heb het over de zogeheten bewaarplicht voor telecomaanbieders en internet service providers (ISP’s). Zij worden verplicht om informatie over het telefoon- en internetverkeer van hun klanten voor langere tijd te bewaren.

XS4ALL is een fel tegenstander van deze bewaarplicht. In dit artikel zal ik eerst onze bezwaren tegen de bewaarplicht bespreken. Daarna bespreek ik een recent wetsvoorstel op dit gebied, waar wij evenmin enthousiast over zijn.

Waarom heeft XS4ALL heeft zich verzet tegen de bewaarplicht?

  • De noodzaak van een bewaarplicht is niet aangetoond;
  • De inbreuk op de privacy is buitenproportioneel;
  • We twijfelen sterk aan de effectiviteit en praktische uitvoerbaarheid; en
  • De hoge kosten komen ten onrechte voor rekening van marktpartijen.

Ik zal deze argumenten kort toelichten.

Noodzaak van de bewaarplicht
De overheid denkt dat het nodig is om gegevens over communicatie tussen Europese burgers voor langere tijd te bewaren. Zij luistert naar opsporingsdiensten, waar uiteraard de wens bestaat om gegevens langer te bewaren. Dat zal geen verrassing zijn, maar de vraag is of het zin heeft. Wij denken van niet. Er is geen enkel onderzoek uitgevoerd in Europa dat de noodzaak en effectiviteit aantoont voor het aanleggen van een dergelijke grootschalige database, gevuld met zeer gevoelige persoonlijke gegevens

Privacy
XS4ALL staat niet alleen in haar standpunt. Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft zich zeer kritisch uitgelaten over de bewaarplicht. Het nut en de noodzaak van de bewaarplicht zijn volgens het CBP niet aangetoond en ook ontbreken specifieke garanties. Denk aan de beveiliging van dergelijke grote hoeveelheden data en de controle op wie toegang heeft tot welke bestanden. De Europese werkgroep van privacy-toezichthouders, de zogeheten Artikel-29 Werkgroep, noemt de bewaarplicht in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Kortom: Organisaties die waken over onze privacy zijn unaniem van mening dat de bewaarplicht een buitenproportionele inbreuk maakt op privacy. Wij vinden daarom dat de bewaarplicht niet door de beugel kan.

Is de bewaarplicht uitvoerbaar?
We twijfelen aan de effectiviteit en praktische uitvoerbaarheid van de bewaarplicht. Circa 90 % van al het e-mailverkeer bestaat bijvoorbeeld momenteel uit spam en dat percentage neemt snel toe. Dit leidt tot een gigantische hoeveelheid nutteloze gegevens die bewaard moet worden. Verder lezen…

Een bijdrage van Simon Hania

Simon Hania is technisch directeur bij XS4ALL