Prinsjesdag: Cybercrime aanpakken

Door Niels Huijbregts, 19 September 2007

“Het bestrijden van criminaliteit via internet en van fraude krijgt in 2008 meer aandacht”, zei de koningin in de troonrede gisteren op Prinsjesdag. Het ministerie van Justitie zal harder optreden tegen minder zichbare vormen van criminaliteit, zoals bijvoorbeeld criminaliteit op internet. Daarvoor zijn enkele miljoenen euro’s beschikbaar.

In de plannen van het kabinet staan als maatregelen onder andere meer aandacht voor de meldpunten Cybercrime en Kinderporno en uitbouwen van het High Tech Crime Team van het KLPD. Ook wordt het project Notice & Take Down voortgezet. Dat project heeft tot doel het blokkeren van ongewenste inhoud op het Internet, zoals kinderporno en terrorisme.

In de memorie van toelichting bij de miljoenennota staat het zo:
Intensiveren aanpak van cybercrime. Deze kabinetsperiode vindt een stevige impuls van de aanpak van cybercrime plaats. Dit betekent versterking van de aanpak op regionaal en bovenregionaal niveau en verdere professionalisering op landelijk niveau. De minister van BZK financiert de unit Cybercrime bij het KLPD. Deze unit is de opvolger van het National High Tech Crime Center. In 2008 moet deze unit volledig operationeel zijn en haar meerwaarde voor de Nederlandse politie bewijzen. Voor de bredere impuls stellen de betrokken partijen (politie, OM, Justitie en BZK) in 2007 samen een versterkingsprogramma Cybercrime op. Dit programma wordt vanaf 2008 uitgevoerd en zal leiden tot een stevige intensivering van de aanpak van cybercrime.

Over het bokkeren van ongewenste informatie op internet staat er:
De bestrijding van het internetgebruik voor radicale en terroristische doeleinden omvat het verkrijgen van zicht op de aard en omvang van de problematiek, het uitwerken van de mogelijkheden om bepaalde informatie op het Internet te blokkeren, alsmede het bevorderen van de samenwerking in Europees verband. Daartoe zijn in samenwerking met betrokken partijen activiteiten gestart op het gebied van monitoring en surveillance op het Internet. Daarnaast zijn activiteiten gestart die het functioneren van het meldpunt cybercrime moeten optimaliseren en de informatie-uitwisseling tussen EU-lidstaten moeten bevorderen. Uitwerking van het voornemen uit het coalitieakkoord Ā«om te voorzien in de mogelijkheid doorgifte van radicaliserende boodschappen en voorlichting over de middelen van terreur door Internet providers te verbiedenĀ» vindt plaats door de huidige aanpak aan te vullen met nieuwe initiatieven.

Reacties

Commentaar is gesloten