Sociale commercie, win-win situatie of privacybedreiging?

Door Bob Overbeeke, 07 November 2007

Sociale netwerken op internet, zoals Facebook, floreren als nooit tevoren. Dat is niet verbazingwekkend want internet groeit als kool en is een netwerk-medium bij uitstek. De netwerkeffecten van internet worden ook commercieel ingezet om informatie door mensen te laten verrijken en relevant te laten maken via web 2.0 diensten. Alle tekenen op de web 2.0 expo die t/m donderdag plaatsvindt in Berlijn, wijzen erop dat de commercie en het sociale elkaar gaan vinden. Sociale commercie wordt geboren.

De bedenker en promotor van de term web 2.0, Tim Oreilly, legt tijdens de opening van het congres nog eens geduldig uit wat web 2.0 is: internetdiensten die zichzelf en hun informatie automatisch verbeteren. Informatie die via web 2.0 diensten door internetters wordt gecreerd, aangevuld en hergebruikt resulteert in collectieve kennis en intelligentie. Collectieve kennis die leunt op individuele kennis en voorkeuren. En daar ligt de directe link met de commercie en de adverteerders.

Adverteerders zien hun kansen schoon. De doelgroepmethode die in de marketing branche wordt gehanteerd blijkt nauwelijks nog effectief. In het wilde weg adverteren blijkt schieten met hagel. Welke auto-adverteerder adverteert nog slechts in een autotijdschrift om de doelgroep: ‘man’ en ‘hoog inkomen’ te bereiken als blijkt dat via gerichte 1-op-1 internetmarketing alle mensen kunnen worden bereikt die interesse hebben in het specifieke model auto; ook vrouwen en mannen die nooit autotijdschriften lezen. Via internet is de individuele benadering mogelijk, vooral nu sociale netwerken worden gekoppeld aan web 2.0 diensten.

Slagveld
Het web 2.0 bedrijf dat in een branche als eerste zijn databases laat verrijken door consumenten, bijvoorbeeld Amazon met boekenreviews, is na een relatief geringe investering die inbreng van consumenten mogelijk maakt, nauwelijks meer te verslaan. De database van het betreffende bedrijf is na enige tijd, soms een kwestie van maanden, zo rijk gevuld en aantrekkelijk voor consumeten dat de concurrentie geen schijn van kans meer maakt. Dat veroorzaakt dat bedrijven volgens Oreilly streven naar het openstellen van hun databestanden voor het publiek en harder dan ooit vechten om als eerste een aandeel te vergaren op de web 2.0 markt van hun branche. Ook Google heeft zich op deze markt gestort met een open sociaal platform. Het slagveld dat nu zichtbaar is, is wellicht een nachtmerrie voor de voorvechters van privacy.

Privacy
Amerikaanse privacyorganisaties pleitten vorige week nog voor een register tegen volgreclame op internet, net zoals een bel-mij-niet register. Volgreclame slaat het surfgedrag van individuele internetters op in cookies. Een bijeffect van een verbod op volgreclame is dat het bedrijven een extra reden geeft om te kiezen voor een individuele benadering en sociale commercie waarbij met toestemming van de consument profielen worden gemaakt. Het is de vraag of privacyorganisaties deze ontwikkeling zullen bestrijden, of omarmen met het inzicht dat privacy, en dus ook het opgeven van privacy aan bedrijven, een individueel recht is.

Kansen
Mits goed uitgevoerd kan sociale commercie een win-win situatie opleveren. Bedrijven en consumenten kunnen in de toekomst een innige conversatie met elkaar aangaan. Het brengt vraag en aanbod weer net zo dicht bij elkaar als vroeger op de markt, waar de marktkoopman een band had met de klant. Van de door bedrijven gehanteerde oorlogsterm ‘klanttargeting’ en doelgroepdenken gaan we naar een conversatie en co-creatie tussen het bedrijf en de klant. Bedrijven maken nu nog in het geniep profielen van hun klanten. Het toekomstige marketingprofiel kan sociaal zijn en door bedrijven en consumenten samen worden gemaakt. Consumenten en bedrijven verdienen het.

Links:
Web 2.0 expo Berlijn
Privacyclubs willen webreclame zonder volgsysteem
Web 2.0 is a battlefield
Emerce verslag van web 2.0
Facebook
Nieuw reclamesysteem van Facebook is illegaal
Web 2.0 expo Berlijn 2008 verslag
Dit artikel verscheen ook op http://www.netr.nl/?p=7

Relevante literatuur:

Wikinomics
Cluetrain Manifesto
Future of Competition, co-creating unique value with customers

Een bijdrage van Bob Overbeeke

Bob Overbeeke is business developer bij XS4ALL. Hij adviseert en spreekt over web 2.0 en sociale media, schrijft voor de opinieweblog van XS4ALL en voor http://www.netr.nl een weblog over internetstrategie.

Social commerce, win-win situation or a threat to privacy?

Door Bob Overbeeke, 07 November 2007

Social networks on the Internet, such as Facebook, are flourishing like never before. This is not surprising as the Internet is still growing and is a networking medium by nature. The network effect of the Internet is also used commercially by letting people enrich information and make information relevant by means of web 2.0 services. All signs at the web 2.0 expo, which is taking place in Berlin, indicate that commerce and the social will come together. Social commerce is born.

The inventor and promoter of the term web 2.0, Tim Oreilly, once again explains what web 2.0 is: Internet services which improve themselves and their information automatically. Information that is created and enriched by means of web 2.0 services becomes collective knowledge and intelligence. Collective knowledge that leans on individual knowledge and preferences. And there the direct link with commerce and the advertisers lies.

Advertisers see their chances. The group targeting method which is used in marketing appears hardly effective. Which car advertiser still only advertises in an illustrated car magazine to reach its target group: ‘male’ and ‘high income’ if it appears that by means of specific 1-to-1 Internet marketing all people can be reached who have interest in that specific car model; including women and men who never read illustrated car magazines. On the Internet a more individual approach is possible, especially now social networks are coupled to web 2.0 services.

Battle field
The web 2.0 company that allows its databases to be enriched by consumers, for example Amazon with its book reviews, can, after a relatively small investment time that makes input of consumers possible, hardly be beaten. That company’s database has become so richly filled after some time, sometimes a question of months, and has become so attractive for consumers that the competition has no chance of competing. According to Oreilly, this makes companies commit to opening their databases to the public and strive harder than ever to gain a web 2.0 marketshare. Google also entered the lucrative market with an open social platform. The battle field which is now visible, is possibly a nightmare for the protectors of privacy.

Privacy
American privacy organisations last week pleaded for a register to be set up against advertisement tracking on the Internet, just like a do-not-call-me register. Advertisement tracking stores the internet behaviour of the individual in cookies. A prohibition of tracking would give companies an extra reason to choose an individual approach and social commerce and to create profiles with the authorisation of the consumer. Will the privacy organisations fight this development or embrace it with the insight that privacy, and also giving up privacy to companies, is an individual right?

Chances
Social commerce could produce a win-win situation. In the future, companies and consumers can have a more personalized conversation and interact better with each other. It brings supply and demand together much closer. Just like the market in former days, where the market merchant had a link with the customer. From the war term ‘customertargeting’ to a conversation and co-creation between the company and the customer. Companies make profiles in secrecy now. The future marketing profile is individual and is made with the commitment of both the company and its consumers. Consumers and companies deserve it.

Links:
Web 2.0 expo Berlin
Web 2.0 expo Berlin 2008
Web 2.0 is a battlefield
Literature:
Wikinomics
Cluetrain Manifesto
Future or Competition, creating unique value with customers

Een bijdrage van Bob Overbeeke

Bob Overbeeke is business developer bij XS4ALL. Hij adviseert en spreekt over web 2.0 en sociale media, schrijft voor de opinieweblog van XS4ALL en voor http://www.netr.nl een weblog over internetstrategie.