De vrijheid van meningsuiting

Door Gijs van Loef, 19 November 2007

De vrijheid van meningsuiting is volgens de Nederlanders het belangrijkste probleem dat de politiek moet aanpakken. Dit stelt het SCP in het rapport De sociale staat van Nederland 2007. Nederlanders vinden de vrijheid van meningsuiting nog belangrijker dan het handhaven van een stabiele economie, het op peil houden van de sociale zekerheid en de bestrijding van de misdaad. In het SCP-rapport staat ook dat de problematiek van minderheden-immigratie-integratie-discriminatie de Nederlanders de meeste zorgen baart.

De vrijheid van meningsuiting is onlosmakelijk verbonden met art. 1, hoofdstuk 1: Grondrechten van de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. Daarin staat: “Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Mensen zijn godsdienstig of niet, ze hebben een levensovertuiging en ze kiezen voor een bepaalde politieke stroming. Omdat we samenleven, weten we (tot op zekere hoogte) van elkaar wat ons geloof is, hoe we in het leven staan en welke politieke keuzes we maken. Om de samenleving leefbaar te houden, houden we rekening met elkaar, want als we dat niet zouden doen wordt het een chaos (Thomas Hobbes: de Cive, Leviathan). Het verbod op discriminatie en de vrijheid van meningsuiting zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In art. 6 van de Grondwet staat expliciet: “ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.” In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zijn het recht op vrije meningsuiting, de godsdienstvrijheid en het recht op leven als burgerlijk-politieke grondrechten vastgesteld. Deze oude rechten komen voort uit de ontwikkeling van de westerse beschaving.

De vrijheid van meningsuiting zit in ons bloed, het is waar we met zijn allen voor staan. Maar kennelijk is het niet (meer) vanzelfsprekend. We zien de laatste tijd dat homo’s stelselmatig worden bedreigd, we horen tegenwoordig wekelijks over doodsbedreigingen, met het bekladden en bevuilen van begraafplaatsen en gedenkplaatsen waren we al vertrouwd. Maar het wordt allemaal erger. Ondanks de moorden op Fortuyn (2002) en van Gogh (2004). Het is toch eigenlijk verschrikkelijk?!

Politici zouden pal moeten staan voor het verbod op discriminatie en de vrijheid van meningsuiting, maar onze politici weten zich er geen raad mee! De minister van Wonen, Wijken en Integratie spreekt van de ontwikkeling van een joods-christelijk-islamitische traditie, maar slikt haar woorden vervolgens schielijk in. Geert Wilders eist het verbod op de Koran en trekt het politieke debat geheel naar zich toe, er is geen politicus die hem op overtuigende wijze de mond snoert. Van de weeromstuit zegt de minister van Onderwijs dat Mein kampf eigenlijk gewoon in de boekhandel verkrijgbaar moet zijn, maar daar heeft hij dan toch weer spijt van.

Het is zò simpel. Er zijn geschriften, er zijn interpretaties van die geschriften en er is gedrag dat gerechtvaardigd wordt door verwijzing naar een geschrift. Het gedrag moet beschaafd zijn; tussen interpretatie (vrijheid van meningsuiting) en gedrag zit een cruciaal verschil. Als ik binnenskamers mijn opa hoor zeggen dat ze “die rotmoffen allemaal tegen de muur hadden moeten zetten”, dat mag mijn opa dat zeggen. Als hij de daad bij het woord had gevoegd, dan had hij terecht moeten staan.

De vrijheid van meningsuiting is gebaseerd op fundamentele westerse waarden zoals gelijkheid, non-discriminatie, geloofsvrijheid en vrijheid van een eigen manier van leven en heeft absolute geldigheid. Maar als in de openbare ruimte niet tolerabel gedrag wordt vertoond, al dan niet geïnspireerd op welk geschrift dan ook, dan prevaleren altijd onze grondrechten. De Grondwet staat boven de Koran, de Bijbel en de Torah. Er màg niet aan de vrijheid van meningsuiting getornd worden – maar er wordt aan getornd! Welke politicus roept Wilders tot de orde?

Een bijdrage van Gijs van Loef

Gijs van Loef is afgestudeerd socioloog en organisatie adviseur voor de publieke sector. Hij publiceert sinds 1997. De rode draad in zijn artikelen en beschouwingen is een kritische analyse van ontwikkelingen in het openbaar bestuur, zijn drijfveer is het leveren van een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. In 2005 startte hij een website onder zijn eigen naam, www.gijsvanloef.nl. Op deze website staan columns, daarnaast bevat de website het korte essay Synthese: de toekomst van Nederland dat binnenkort in boekvorm verschijnt.

Reacties

Commentaar is gesloten

 1. Arnout 21 November, 2007 14:37:32

  Een erg goed artikel. Het is alleen de vraag of Wilders of welke politicus dan ook tot de orde moet worden geroepen. Ik denk dat het echte probleem is dat we telkens verder individualiseren en niet meer tegen de maatschappij aankijken als een samenhangend geheel, maar als individuele losse onderdelen. Door die kijk lijkt elk maatschappelijk probleem op zichzelf te staan en gaan we op zoek naar politici die een radicale aanpak voor die problemen propageren. Ik denk dat het logischer om elkaar daar op aan te spreken en de oude SIRE slogan “De maatschappij, dat ben jij” is daarbij nog wel het meest van toepassing.

 2. Rage of Reason 21 November, 2007 23:38:04

  Samenhang is een eigenschap die geen enkele maatschappij ooit heeft gekenmerkt. Er is hoogstens sprake geweest van een door een kleine groep machthebbers aan de uit diverse onderdelen bestaande meerderheid opgelegde vorm van samenwerking die tot gevolg had dat er klassen groepen binnen de maatschappij werden gecreeerd vanaf het ontstaan van de eerste maatschappij. De grondwetten van deze wereld zijn gebaseerd op de religieuze geschriften die zonder uitzondering het bestaan van onderscheiden klassen als normaal aanvaardden en propageerden; gelijkheid is er nooit geweest, ondat het nooit de bedoeling is geweest dat die er zou zijn. Naarmate de morele marges waarbinnen de machthebbers opereren kleiner worden, terwijl de materiele marges in omvang toenemen, zullen extreme standpunten steeds vaker en heftiger voorkomen en worden verdedigd. Het schijnrecht dat machthebbers nodig hebben om de meerderheid in de maatschappij te kunnen blijven verlakken moet als gevolg daarvan steeds beter worden beschermd, zoals door bijvoorbeeld illegale wetstelsels als de Homeland Security Act in Amerika, waarvan Europese versies zullen worden afgeleid. De uitvoerende machten als politie, leger, bureaucratische apparaten en geheime diensten zullen in het verlengde daarvan moeten worden uitegebreid en meer bevoegdheden worden toegekend. In dit verband een typerende paragraaf uit de New Yorker:

  As Godel was studying the constitution in preparation to obtaining American citizenship, he told Einstein of his discovery of a flaw in it that would permit a dictatorship to take root here. Einstein advised Godel not to talk about that during his citizenship exam. Godel restrained himself, until the presiding judge commented that the US, unlike Germany, would never have a dictator. At this point Godel explained to the judge how indeed this could happen. He still got his citizenship.

  Vandaag kunnen degenen die niet totaal verblind zijn door politieke propaganda bevestigen dat Godel’s woorden waarheid zijn geworden.

 3. D.Muntendam 8 December, 2007 17:09:29

  Ik vindt het geweldig dat “mijn” xs4all zich zo inspant voor mensenrechten. Een goed idee om o.a. het orgaan van Amnesty International Nederland “Wordt Vervolgd” als vehikel te gebruiken om aandacht te vragen voor Vrijheid van Meningsuiting. Ik steun van harte Uw protest tegen de dreigende Europese Internetcensuur, en wens U veel succes in Uw acties.

 4. Paul 8 March, 2008 13:55:04

  De vraag of Wilders zou moeten gestopt is mijns inziens reeds door de recente geschiedenis beantwoord. Toen ik in de jaren ‘50 en ‘60 opgroeide was er veel (zelf-) verwijt in Duitsland en in Nederland. “Hoe hebben we zoiets als de jodenvernietiging kunnen laten gebeuren?”. Als typische voorbeelden die in Duitsland zijn gebruikt op de publieke opinie te beïnvloeden waren films als “Jud süß” en “Der ewige Jude”. Films die nu nog verboden zijn in zowel ons land als in Duitsland. Niemand durft daar te roepen om “vrijheid van meningsuiting” in die context.

  Het is ook mijn mening dat de echte verantwoordelijke voor de dood van Theo van Gogh niet hijzelf is of de manier waarop een godsdienstwaanzinnige daarop reageerde, maar de programmadirecteur van SBS6 die sensatie boven fatsoen stelde. Ik weet heel zeker dat als Theo had gezegd dat “alle Joden geitenneukers zijn” dat de stekker onmiddellijk eruit getrokken zou zijn. Gewoon omdat het beledigen van delen van onze bevolking bij definitie niet acceptabel is en in strijd met het elementaire fatsoen dat ik een land zou moeten heersen. Houd je je niet aan dat soort normen (ongeacht wat de wet daarover zegt) dan leidt dat tot het soort waanzins-escalatie die we nu meemaken. Ik kan geen betere manier bedenken om je eigen maatschappij tot aan de grond toe te verzieken.

  Of moeten er eerst ook zes miljoen Moslims dood gemaakt worden voordat ze op eenzelfde manier worden beschermd als onze Joodse medemensen?

 5. Niek 12 March, 2008 12:31:15

  De vraag is niet of Wilders gestopt moet worden, maar of onze regering gestopt moet worden. Onze regering kruipt door het stof voor regeringen van landen waar vrijheid van meningsuiting niet bestaat en waar de Nazi-propaganda ten opzichte van joden gewoon te zien, te lezen en te beluisteren is in Arabische of Perzische vertalingen.

  Wilders richt zich tegen een ideologie. Moet dat verboden worden omdat aanhangers van die ideologie zich beledigd voelen? Moeten we kritiek op de ideologie van Stalin en Mao, het communisme, verbieden omdat anders communisten en communistische regeringen zich gekwetst zouden voelen? Moeten we kritiek op het Katholicisme binnenskamers houden omdat de Paus of de vele Poolse arbeiders hier gekwetst kunnen worden?
  Nee, dat moeten we niet. Alle ideologieën, en dus hun handboeken, *moeten* onderwerp van kritiek, ja zelfs pittige kritiek, kunnen zijn. En we moeten geen uitzondering maken als aanhangers van een bepaalde ideologie toevallig dreigen met geweld of gesteund worden door louche regeringen voor wie mensenrechten non-existent zijn.

  Ik ben het niet eens met de “oplossingen” die Wilders zegt te bieden. Integendeel, zijn ideeen over het invoeren van een politiestaat en het uitsluiten van moslims zijn ronduit weerzinwekkend. Toch heeft Wilders recht om zijn meningen te verkondigen. Net zoals katholieken, communisten en moslims het recht hebben hun meningen te verkondigen en waardoor er ongetwijfeld ook mensen gekwetst zullen worden.

 6. Moeder 14 March, 2008 22:31:36

  Beste Paul,

  Eerst moet het grootste deel van de Europeanen doodgemaakt zijn, voordat wij beschermd worden.
  Volgens de geschiedenis zijn wij aan de beurt, zijn de “witte” Europeanen de nieuwe Joden.

  Moeder

 7. m.veeren 23 April, 2008 11:01:18

  Ook geert Wilders

  OOk geert Wilders heeft recht op vrije meningsuiting
  Hij is politicus en hijkmag zijnmening uiten.
  Oke hij generaliseerd maar om zijn boodschap te duiden vind hij dat nodig.
  Wie zijn wij om hem de mond te snoeren.Wie zijn wij om te zeggen dat hij zijn mening, dan wel mening van velen (8 zet4els in 2de kamer) te verkondigen.
  beter is het om als organisatie het debat met m aan te gaan en hem de andere kant van zijn mening te laten zien. Ik merk dat dit al gebeurt.
  Oke er zijn vast wijken en buurten in Nederland waar overlast veelal wordt veroorzaakt door individuen het zou kunnen zijn dat het m.n. moslims zijn die de problemen veroorzaken, maar dat betekend niet dat alle moslims extremisten zijn. diede nederlandse samenleving ontwrichten.
  het zou juist een aktie zijn wanneer bij elk bezoek van Wilders aan de moslim organisaties telkens erg veel media opduikt om zijn mening top te ktekenen zeker wanneer deze positief uitvalt voor de moslims
  En uiteindelijk bepaald dan ook de kiezer of Wilders veel langer zijn stem kan en mag laten horen.

 8. Pim F. 27 January, 2009 12:58:01

  Nou mensen, was nederland niet altijd het land dat er prat op ging dat hier alles kon in doen, laten en zeggen. Men nam het serieus en debatteerde over dingen of men nam het niet serieus en ging door met de dagelijkse beslommeringen. Echter. toen haalde we de duivel in huis, namelijk die huilerige Marokkanen. Iek Sgiette jou dood !! Dat wer de insteek van een debat als iemand iets zei waar ze het niet mee eens waren en zie daar,……opeens worden we bang in nederland. Bang voor het geweld waar ze niet voor terugdeinzen en wellicht bang voor hun Allah. En wat doet Nederland? Wij gaan toegeven. Toegeven aan hun eisen om hun normen en waarden (uit een of ander achterlijk land) hier te kunnen voortzetten, cq. uitbreiden. Als ik vind dat de Koran net dezelfde haatzaaiende teksten kent als Mein Kampf, dan moet dat toch kunnen. IK vind dat namelijk, wat een ander er van denkt mag ie toch lekker zelf weten. maar ja Pim Fortuin werd vermoord toen hij de zittende orde naar de kroon stak. Een tweede politieke moord kan dit land zich niet veroorloven, dus moet er een andere manier gevonden worden om Geert Wilders monddood te maken. De echte “foute sufferds”? Pechtold en consorten, Halsema en vriendinnen. Durf nou eens eindelijk NEE te zeggen in Nederland, aanpassen is het devies en niet veroveren zou ik tegen de islamieten willen zeggen. En trouwens JE MAG BLIJVEN, MAAR HET HOEFT NIET !!!!!

 9. Harmi Praagman 23 February, 2009 14:48:58

  Beste Pim,

  Heb je de koran ooit gelezen? Ooit met een moslim gepraat?
  Ja, je mag je mening verkondigen, maar laat het dan ook ergens op gebaseerd zijn. In de Koran staan echt niet meer haatzaaiende teksten dan in de Bijbel en daar doet niemand moeilijk over. We hebben het in het geval van Geert Wilders niet over vrijheid van meningsuiting, maar over vrijheid van ongefundeerde belediging en dáár kan ik het absoluut niet mee eens zijn.

 10. Generaal P.Pardon 22 March, 2009 22:26:17

  Waar worden oorlogen en aanslagen (nog) gebaseerd op de Bijbel? Waarom verwijzen naar de Bijbel als het gaat over de Koran? De schrijver spreekt toch niet namens het bijbels geloof? De Koran en de daarop gebaseerde leer hebben in Nederland de meningsvrijheid gefnuikt.

  Bukhari 1 2 28 Vrouwen vormen de meerderheid van de bewoners van de hel. (zie ook volume 7, boek 62, nr. 124, 125)
  Bukhari 1 2 28 Vrouwen zijn ondankbaar (zie ook boek 7, boek 62, nr. 125)
  Bukhari 1 6 301 Vrouwen zijn dommer dan mannen.
  Bukhari 1 6 301 Vrouwen mogen niet vasten en bidden tijdens hun menstruatieperiode.
  Bukhari 1 6 301 Vrouwen zijn minder spiritueel dan mannen.
  Bukhari 1 6 301 Vrouwen kunnen voorzichtige verstandige mannen van het rechte pad afbrengen.
  Bukhari 1 6 301 Door haar gebrek aan intelligentie is een getuigenis van een vrouw maar de helft van de getuigenis van een man waard.
  Muslim - 4 1032, 1034 Iemands gebed wordt verstoord of ongeldig als er een ezel, een vrouw of een zwarte hond voorbij gaat.
  Bukhari 1 9 490, 493 Vrouwen zijn misschien toch beter dan honden en ezels.
  Bukhari 1 9 498, 486 Vrouwen zijn misschien toch beter dan honden en ezels.
  Bukhari 2 18 161 De meeste bewoners van de hel zijn vrouwen vanwege hun ondankbaarheid jegens goede daden en jegens hun echtgenoten.
  Bukhari 2 21 288 Een vrouw mag alleen op een tweedaagse reis gaan met haar man of een ‘Dhi-Mahram’ (iemand die niet met haar kan trouwen).
  Bukhari 2 22 295 Alleen mannen mogen ‘Subhan Allah’ zeggen, vrouwen mogen klappen.
  Bukhari 2 23 369 Vrouwen mogen niet langer dan 3 dagen rouwen, alleen voor hun man meer.
  Bukhari 2 24 541 Een meerderheid van de bewoners van de hel zijn vrouwen.
  Bukhari 2 24 541 Vrouwen zijn gebrekkig in intelligentie en geloof.
  Muslim - 4 1926 De meeste vrouwen zijn brandstof voor de hel.
  Muslim - 4 1982 De meeste bewoners van de hel zijn vrouwen vanwege hun ondankbaarheid jegens hun echtgenoten en goedheid.
  Muslim - 8 3240 Vrouwen komen en gaan in de vorm van een duivel.
  Muslim - 8 3303 Een vrouw moet instemmen voordat men met haar mag trouwen. Een maagd stemt in door te zwijgen.
  Muslim - 8 3366 Als een vrouw een nacht niet in het bed van haar man slaapt vervloeken de engelen haar tot in de morgen.
  Muslim - 8 3367 Als een vrouw weigert naar het bed van haar man te komen, is God niet tevreden over haar tot haar man dit weer is.
  Bukhari 2 20 192, 193 Een vrouw mag niet meer dan drie dagen reizen tenzij ze met haar man is of met iemand waar ze niet mee kan trouwen.
  Bukhari 2 20 194 Een vrouw mag niet meer dan 1 dag en 1 nacht reizen, tenzij ze met iemand is waar ze niet mee kan trouwen (zie ook volume 2, boek 21, nr. 288)
  Muslim - 7 3096 - 3109 Vrouwen mogen niet alleen reizen voor meer dan 1/2/3 dagen tenzij ze met een mahram (iemand waar ze niet mee kunnen trouwen) zijn.
  Muslim - 7 3110 - 12 Niemand mag alleen met een vrouw zijn, tenzij er een beschermer (iemand waar ze niet mee kan trouwen) bij is.
  Muslim - 8 3466 - 68 Een vrouw is als een rib, je kan haar niet recht maken en als je haar met rust laat zal er altijd slechtheid in haar blijven.
  Bukhari 3 31 172 Een gebrek in het geloof van een vrouw is dat ze niet mag vasten als ze menstrueert.
  Bukhari 3 34 264 Van een vrouw scheiden en vervolgens aan een vriend geven is mogelijk.
  Bukhari 3 48 826 De getuigenis van een vrouw is de helft van de getuigenis van een man vanwege de gebreken in haar verstand.
  Bukhari 4 54 464 De meerderheid van de mensen in de hel zijn vrouwen.
  Bukhari 4 55 548 Analogie tussen een vrouw en een rib.
  Bukhari 4 55 623, 643 Vele mannen hebben de perfectie bereikt, maar slechts drie vrouwen.
  Bukhari 5 59 562 Mohammed verbiedt vrouwen te rouwen om gesneuvelde mannen.
  Bukhari 5 59 597 Mohammed geeft opdracht de hand van een vrouwelijke dief af te hakken.
  Bukhari 5 59 709 Een volk dat door een vrouw geleid wordt zal nooit succesvol zijn.
  Bukhari 5 58 124, 125 Verhaal waarin vrouwen tot het bezit van een man worden gerekend.
  Bukhari 6 60 408, 409 God vervloekt vrouwen die tatoeëren, tatoeages hebben, gezichtsbeharing verwijderen, ruimte tussen hun tanden maken of vals haar gebruiken.
  Bukhari 7 62 33 Vrouwen zijn de grootste veroorzakers van lijden voor mannen.
  Bukhari 7 62 113 Analogie tussen een vrouw en een rib.
  Bukhari 7 62 121 Vrouwen die hun man in bed niet naderen als hij hierom vraagt worden door de engelen vervloekt tot de ochtend.
  Bukhari 7 62 126 De meerderheid van de helbewoners zijn vrouwen.
  Bukhari 8 73 68 Een man zou zijn vrouw niet zo moeten slaan als hij zijn kameel slaat en vervolgens met haar naar bed gaan.
  Bukhari 7 62 132 Mannen zouden hun vrouwen niet zo moeten slaan zoals ze een slaaf zwepen en vervolgens later op de dag seks met haar hebben.
  Bukhari 7 62 133 God vervloekt vrouwen die kunsthaar gebruiken.
  Bukhari 7 71 649 Voortekenen doen zich voor in de vorm van een vrouw, een huis of een beest.
  Bukhari 7 72 715 In dit verhaal wordt het slaan van een ongehoorzame vrouw toegestaan.
  Bukhari 7 63 259 Mohammed vervloekte onder andere vrouwen die tatoeëren en mensen die tatoeages hebben.
  Bukhari 7 62 30-32 Slechte voortekenen zitten in het huis, de vrouw en het paard.
  Bukhari 7 72 815 en 822-831 God en Mohammed vervloeken vrouwen die tatoeëren, tatoeages hebben, gezichtsbeharing verwijderen, ruimte tussen hun tanden maken of vals haar gebruiken.
  Bukhari 7 62 123 Een vrouw zou niet moeten vasten, tenzij ze toestemming van haar man heeft, als hij thuis is en ze mag niemand het huis inlaten tenzij hij toestemming geeft.
  Bukhari 9 87 162 Een zwarte vrouw in een droom staat in dit verhaal als teken voor een epidemie.
  Bukhari 9 88 219 Een natie met een vrouw als leider zal niet succesvol zijn.
  Muslim - 1 142 De meerderheid van de helbewoners zijn vrouwen, omdat ze teveel vloeken, ondankbaar zijn jegens hun echtgenoten. Vrouwen hebben een gebrek aan gezond verstand en falen in religie omdat ze niet altijd mogen vasten.
  Muslim - 4 884-895 Als vrouwen toestemming vragen om naar de moskee te gaan mogen ze niet belet worden.
  Bukhari 8 76 456 De meerderheid van de bewoners van de hel zijn vrouwen.
  Bukhari 7 62 136 Seks met vrouwelijke krijgsgevangenen wordt niet afgekeurd, maar coïtus interuptus heeft hierbij geen nut.
  Bukhari 9 93 506 Mohammed keurt coïtus interuptus bij seks met vrouwelijke krijgsgevangene af (seks met vrouwelijke krijgsgevangenen is op zich goed).

 11. Maarschalk N.O.G. Maffer 25 March, 2009 20:11:35

  Geinig, al dat zoekwerk. Maar wellicht kan ook iemand het oude testament navlooien op gelijksoortige kreten. Dat deel van bijbel staat ook vol met vrouwonvriendelijke zaken en andere onverdraagzaamheden.

  De kern is natuurlijk dat beide boeken voornamelijk pas heel veel later zijn opgetekend dan dat het is bedacht dan wel het beschreven heeft plaatsgevonden. En dan is dat ook nog eens altijd gedaan (zowel het doorvertellen als het opschrijven) door nogal hanige, zeer kortzichtige mannetjes, die elk stukje emancipatie als aanslag op hun ‘vanzelfsprekende superioriteit’ ervaren.

  Ik ken beide boeken, ze blinken allebei niet uit in het verdraagzaam zijn voor andersdenkenden. Da’s ook niet zo gek als je bedenkt dat ze beide op (ongeveer) het zelfde stukje aardkloot hun oorsprong hebben. Ze hebben zelfs dezelfde aartsvader Abraham/Ibrahim uit Ur!

  Dat boven staande weten onze geliefde Oostertburen treffend te verwoorden met: Was sich liebt näckt sich! Het is dus te vergelijken met de haat/liefde tussen Nederlanders en Duitsers. Au, dat deed zeker zeer!! Haha.

 12. James Akah 8 April, 2009 08:53:00

  I love this site 4 real

 13. James Akah 8 April, 2009 08:54:33

  The site was recomamded by a friend of mine who had used it before

 14. Generaal P.Pardon 9 June, 2009 10:50:07

  Geachte maarschalk Maffer, graag ben ik u als volgt van dienst met BIJBELCITATEN.

  (Joh. 3:18) Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam van den eniggeboren Zone Gods.

  (Marc. 9:43-48) En indien uw hand u tot zonde verleidt, houw haar af. Het is beter, dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee handen ten helle vaart, in het onuitblusbare vuur, (waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust). En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met n oog het koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust.

  (Math. 25:46) En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwige leven.

  Ondeugende kinderen moeten worden geslagen met een roe (Spreuken 13:24, 20:30 en 23:13-14). Als ze brutale antwoorden geven moeten ze worden gedood (Exodus 21:15, Leviticus 20:9, Deuteronomium 21:18–21, Marcus 7:9–13, and Mattheus 15:4–7).

  (Psalmen 89:24) Maar Ik zal zijn wederpartijders verpletteren voor zijn aangezicht, en die hem haten, zal Ik plagen.

  (Richteren 4:21) Daarna nam Jael, de huisvrouw van Heber, een nagel der tent, en greep een hamer in haar hand, en ging stilletjes tot hem in, en dreef den nagel in den slaap zijns hoofds, dat hij in de aarde vast werd; hij nu was met een diepen slaap bevangen en vermoeid, en stierf.

  (Psalmen 3:8) Sta op, HEERE, verlos mij, mijn God; want Gij hebt al mijn vijanden op het kinnebakken geslagen; de tanden der goddelozen hebt Gij verbroken.

  (2 Koningen 9:32-33) En hij hief zijn aangezicht op naar het venster, en zeide: Wie is met mij? Wie? Toen zagen op hem twee, drie kamerlingen. En hij zeide: Stoot ze van boven neder. En zij stieten haar van boven neder, zodat van haar bloed aan den wand en aan de paarden gesprengd werd; en hij vertrad haar.

  (1 Samuël 15:33) Maar Samuel zeide: Gelijk als uw zwaard de vrouwen van haar kinderen beroofd heeft, alzo zal uw moeder van haar kinderen beroofd worden onder de vrouwen. Toen hieuw Samuel Agag in stukken, voor het aangezicht des HEEREN te Gilgal.

  (Jeremia 51:22) En door u zal Ik in stukken slaan den man en de vrouw; en door u zal Ik in stukken slaan den oude en den jonge; en door u zal Ik in stukken slaan den jongeling en de jonkvrouw.

  (Richteren 19:25-29)
  Toen greep de man zijn bijwijf, en bracht haar uit tot hen daarbuiten; en zij bekenden haar, en waren met haar bezig den ganse nacht tot aan den morgen, en lieten haar gaan, als de dageraad oprees. 26 En deze vrouw kwam tegen het aanbreken van den morgenstond, en viel neder voor de deur van het huis des mans, waarin haar heer was, totdat het licht werd. 27 Als nu haar heer des morgens opstond en de deuren van het huis opendeed, en uitging om zijns weegs te gaan, ziet, zo lag de vrouw, zijn bijwijf, aan de deur van het huis, en haar handen op den dorpel. 28 En hij zeide tot haar: Sta op, en laat ons trekken; maar niemand antwoordde. Toen nam hij haar op den ezel, en de man maakte zich op, en toog naar zijn plaats. 29 Als hij nu in zijn huis kwam, zo nam hij een mes, en greep zijn bijwijf, en deelde haar met haar beenderen in twaalf stukken; en hij zond ze in alle landpalen van Israel.

  (Richteren 7:25) En zij vingen twee vorsten der Midianieten, Oreb en Zeeb, en doodden Oreb op den rotssteen Oreb, en Zeeb doodden zij in de perskuip van Zeeb, en vervolgden de Midianieten; en zij brachten de hoofden van Oreb en Zeeb tot Gideon, over de Jordaan.

  (Psalmen 72:9) De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken.

  (2 Koningen 10:7) Het geschiedde dan, als die brief tot hen kwam, dat zij de zonen des konings namen, en zeventig mannen sloegen; en zij leiden hun hoofden in korven, die zij tot hem zonden naar Jizreel.

  (Psalmen 68:22) Voorzeker zal God den kop Zijner vijanden verslaan, den harigen schedel desgenen, die in zijn schulden wandelt.

  (Numeri 25:8) En hij ging den Israelietischen man na in de hoerenwinkel, en doorstak hen beiden, den Israelietischen man en de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag van over de kinderen Israels opgehouden.

  (Richteren 9:54) Toen riep hij haastelijk, den jongen, die zijn wapenen droeg, en zeide tot hem: Trek uw zwaard uit, en dood mij, opdat zij niet van mij zeggen: Een vrouw heeft hem gedood. En zijn jongen doorstak hem, dat hij stierf.

  (Psalmen 68:24) Opdat gij uw voet, ja, de tong uwer honden, moogt steken in het bloed van de vijanden, van een iegelijk van hen.

  (Numeri 31:17) Nu dan, doodt al wat mannelijk is onder de kinderkens; en doodt alle vrouw, die door bijligging des mans een man bekend heeft.

  (Psalmen 137:9) Welgelukzalig zal hij zijn, die uw kinderkens grijpen, en aan de steenrots verpletteren zal.

  (2 Koningen 15:16) Toen sloeg Menahem Tifsah, met allen, die daarin waren, ook haar landpalen van Thirza af; omdat men niet voor hem had opengedaan, zo sloeg hij hen; al haar bevruchte vrouwen hieuw hij in stukken.

  (Jeremia 13:15) En Ik zal hen in stukken slaan, den een tegen den ander, zo de vaders als de kinderen te zamen, spreekt de HEERE; Ik zal niet verschonen noch sparen, noch Mij ontfermen, dat Ik hen niet zou verderven.

  (Ezechiel 9:6) Doodt ouden, jongelingen en maagden, kleine kinderen en vrouwen moet gij doden en verdelgen.

  (1 Tim. 2:11-14) Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten, maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden (…) want de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen.”

  (Gen. 3:15)
  Slang: Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u den kop vermorzelen, en gij zult het den hiel vermorzelen.
  Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap; met smart zult gij kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen.

  Generaal P.Pardon
  (Bijbellezer)

 15. John 20 September, 2010 16:15:13

  @Generaal P. Pardon:
  Met hartelijke dank voor uw uiting van totaal onbenul en onwetendheid.

  De Bijbel is, in tegenstelling tot de koran, geen boek wat je uit z’n context kunt lezen => losse verzen hebben in de meeste gevallen geen enkele betekenis. Helaas is dat waarschijnlijk te hoog gegrepen voor u. Bovendien haalt u de verzen ook nog eens verkeerd aan.

  Eén voorbeeld:
  Gen. 3:15. Zoals u het neerzet is het de slang die deze tekst uitspreekt, de tekst is echter tegen de slang gericht. Dat is toch een essentieel verschil :)

 16. Generaal P.Pardon 29 September, 2010 21:49:25

  John, u ook bedankt. Nee de slang zegt het niet zoals blijkt uit de zin; de Here God zegt het. De slang zelf spreekt in vers 1.
  Bij u is de verhouding bewering-scheldwoord trouwens 1 op 1. Waarom hebt u dat nodig?
  Ik bestudeer de Bijbel en de Koran als het telefoonboek. Dat lees je niet van kaft tot kaft. Hier en daar kijk je wat er staat en dan snap je waar het om gaat.